رینولیس بینی پرندگان طوطی سانان گشادی حفره سنگ بینی

1,418

عوامل تشکیل سنگ بینی در طوطی ها و گشادی حفره بینی کمبود ویتامین های a-d و تغذیه نادرست کمبود کلسیوم 09122430306 www.2-t.ir