دیرین دیرین | چراغ!

1,297

مجموعه طنز «دیرین دیرین» در این قسمت به مساله بسیار مهم «شفافیت و پیشگیری از فساد» پرداخته است.