ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اولین رویداد از سلسله رویدادهای مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد

24
دکتر پور فتح، مدیرکل امور پژوهش‌های کاربردی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی جهت‌گیری پژوهش‌های دانشگاهی و فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان به سمت مسائل داخلی و بومی، پلی است در جهت تحقق کارآفرینی در دانشگاه‌ها
pixel