معیارهای سنگین عامل نجات، معیارهای سبک عامل سقوط

63
در جلسه پنجم جلسات دهه محرم استاد حسین صبوحی با بیان منسجم سوره قارعه بیان می کند که اگر بر اساس مسیر قرآن به معیارهای سنگین دست نیابیم در دین خود دچار انحراف خواهیم شد و حتی با وجود محبت اهل بیت، راه آنان را نخواهیم رفت. این سخنرانی در شب پنجم محرم 1400 در روستای کرمجگان قم بیان شده است.
pixel