آموزش شماره ی دو ترسیمات برای کودکان با جانان علمی

38

آموزش های کودکانه با زبان قند.(جانان تی ویز) روش ترسیم لوزی و بیضی توسط جانان علمی. INSTAGRAM: @JANANTVS

جانان علمی
جانان علمی 3 دنبال کننده