تلاش برای کاهش قیمت ارز در بازار

711
فروش ارزهای صادراتی به بانک ها و راه اندازی بازار بین بانکی ارزی از اقدامات دولت برای کاهش قیمت ارز در بازار بود.
pixel