از طرق مختلف به دنبال تامین منابع و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هستیم.

377