21 آذر گزینه 4 با تدریس دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده

260

دکتر سرکشیک زاده 21 آذر ماه با حضور در برنامه گزینه 4 شبکه 4 سیما به تدریس درس 4 پیش دانشگاهی پرداخت