60 ثانیه اخبار موثق 2

302

اختصاصی مازندشورا: 60 ثانیه با مهمترین اخبار موثق بخش جدیدی از واحد سمعی بصری گروه رسانه ای موثق است که روزانه در چند نوبت منتشر خواهد که در کانال مازندشورا قابل دریافت است

رادیو شورا
رادیو شورا 1 دنبال کننده