حلواى افغانى تر حلوا حلواى خام Halwa e tar Afghani khaam Halwa Ramadan special

410

حلواى تر تَر حلوا حلواى خام حلواى خامك خام حلوا طرز تهيه حلواى تر مواد لازم ‎يك پياله ارد ‎٣/٤ يعنى كمتر از يك پباله بوره شكر ‎سه پياله يا بيشتر اب ‎يك پياله يا كمتر روغن ‎هيل يك ق غ ‎عرق گلاب دو ق غ يا حسب خواهش ‎زعفران دم كرده ١-٢ ق