تمرین کامل عضلات بدن

484

روتین 1A – HEEL ELEVATED NARROW STANCE SQUATS, 3 X 10 (2-3sec Eccentric Tempo) 1B – DB SPLIT STANCE DEADS, 3 X 10 EACH LEG (2sec Eccentric Tempo) 1C – DB ALTERNATE LUNGES, 3 X 10 (2sec Eccentric Tempo) 2A – DEFICIT RDL, 3 X 10 (3Sec Tempo) 2B – PULL UPS, 3 x 10 (2sec Eccentric Tempo) 2C – DB Z PRESS, 3 X 10 (2sec Eccentric Tempo) 2D – DB LATERAL RAISES, 3 X 10-12 (2-3sec Eccentric Tempo) 3A – INCLINE DB CHEST PRESS 2 X DROPSET (10X10) (2-3sec Ecc

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده