دورزدن ربا حرام است

162

امام خامنه ای: جلوی اصحاب سبت گرفته شود؛ امام راحل مطلقاً حیل ربا را منع کرد. شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و جلوش را بگیرید #افق_بالا ___ ✊نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا