سخنرانی دکتر احمد پاکتچی در پنجمین همایش زبان‌ها و گویش‌های ایران

11
عنوان سخنرانی: توسعه کاربست مقایسه با اسلاوی در ریشه شناسی واژگان فارسی
pixel