گفتگوی ویژه خبری با موضوع جایگاه شفافیت در نظام اداری

216

شفافیت در نظام اداری، مهمترین نیاز کنونی کشور است که دو نفر از نمایندگان مجلس به بجث پیرامون آن می پردازند.