حسین (ع) وارث ابراهیم (ع) - قسمت نهم

84

موضوع این قسمت: جمع ضدین، تبعیت از امام و نیابت امام

طارق
طارق 27 دنبال کننده