سونوگرافی ان تی / مرکز تصویربرداری دیجیتال دکتر شاکری

301

سونوگرافی فراتابی قسمت پشت گردن که معمولا اسکن سونوگرافی nt نامیده میشود نوعی از سونوگرافی است که بین هفته ۱۱ تا ۱۳ بارداری به مدت ۶ روز انجام میشود. این کار معمولا قسمتی از ارزیابی به نام ترکیب اولین غربالگری دوران ۳ ماهه است.