هزاران قمر بازگو کنند ایثار برای مردم مشهد

55

هر کس می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند. اگر چه خواندن داستان را سودی نیست، اگر دل کربلایی نباشد. از باب استعاره نیست، اگر عاشورا را قلب تاریخ گفته اند! سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی