علت به وجود آمدن سرطان؟ سرطان چیست و چه درمانی دارد؟

107

سخنرانی جناب دکتر یوسفی آذر رو که در خصوص خواص درمانی شگفت انگیز قارچ گانودرما صحبت می کنند را با هم میشنویم