بی پرده با جنگ (بخش نخست)

270

سلسله نشست های تخصصی «بی پرده با جنگ» به روایت کانون مستندسازان جهادی/ بخش نخست/ کارشناس: استاد محمدعلی صمدی

سهیل کریمی
سهیل کریمی 12 دنبال کننده