اهرم های مالی، عملیاتی و کل در امور مالی شرکت

3,150

در این ویدئوی کوتاه به عنوان بخشی از دوره الکترونیکی امور مالی شرکتی، با اهرم عملیاتی، اهرم مالی و اهرم کل آشنا شده و روش های محاسبه هرکدام را می آموزید. در این مورد بیشتر ببینید و بدانید: www.e-aryana.com