گزارش تصویری از چهارمین نمایشگاه توسعه اشتغال و کارآفرینی

123

گزارش تصویری از چهارمین نمایشگاه توسعه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با همراهی مراکز علمی کاربردی اصفهان در اصفهان سیتی سنتر . زمستان 97