پتنت و الزامات آن

235

در این ویدئو مواردی از جمله تعریف پتنت یا حق اختراع، شرایط ثبت اختراع (داشتن کاربرد صنعتی، نوآوری، گام ابتکاری)، لزوم افشای پتنت به عنوان ذات پتنت، زبان پتنت، بانک های اطلاعات پتنت، بخش های اصلی پتنت (اطلاعات شناسایی اختراع، توصیف نامه اختراع، ادعانامه)، اصول نگارش پتنت و روش های جستجو به صورت خلاصه معرفی می گردند. (منبع: patentoffice.ir)