بی هوش شدن رئیس اتاق بازرگانی تهران هنگام سخنرانی

890

مسعود خوانساری، هنگام سخنرانی در مراسم اعطای نشان «امین الضرب» در پشت تریبون از هوش رفت و پس از چند دقیقه به هوش آمد.