آیا فیزیک به انتها رسیده است؟

186
در این ویدئو هری کلیف سعی دارد که بیان کند آیا فیزیک به انتهای خط رسیده است و آنچه که دانسته ایم تمام آنچیزی هست که هست؟ و تفسیر ما از دنیای فیزکی اطرافمان با کشف بوزون هیگز کامل میشود یا هنوز ......
pixel