فعالیت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

48

معاون وزیر صنعت در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صنایع، با ارائه گزارشی از فعالیت های جاری و برنامه های در دست اجرا در سال ۹۷ و به تبع آن ۹۸ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد.