بزرگان کنکور و اساتید برتر کنکور در کارنامه 20

3,600

دکتر سید هادی سرکشیک زاده مدرس برتر دین و زندگی کنکور ، مهندس علیرضا ابوالقاسمی از اساتید برتر شیمی بخش ابتدایی تدریس را برعهده داشتند ایمان سرورپور مشاوره این بخش و 2 استاد برتر ادبیات یعنی شاهین شاهین زاد وعلیرضا عبدالمحمدی هم مهمانان بخش انتهایی برنامه بودند