گزارش روز دوم رویداد تراستک 2017

231

گزارش روز دوم تراستک 2017 را ببینید. تراستک یکی از مهم ترین رویدادهای مرتبط با فناوری های پرداخت در جهان است.

راه پرداخت
راه پرداخت 458 دنبال کننده