بی اختیاری - بیمار را وادار به نشستن روی توالت کنیم

442
بی اختیاری جزو عوارض دمانس(فرسایش مغز) نیست ولی اکثر قریب به اتفاق بیماران به آن دچار می شوند. احترام به بیمار، رعایت اینکه توالت کردن یک امر شخصی و خصوصی است که باید در خلوت انجام شود، و دخالت کردن مراقب در این امر در حد نیاز، به انجام درست و بی درد سر آن کمک میکند. این ویدیو راهکارهای وادار کردن بیمار را به نشستن روی توالت تشریح می کند.
pixel