بازار کار مهندسی ساخت و مدیریت پروژه در بریتانیا

48
توضیحاتی در مورد صنعت ساخت بریتانیا، نحوه ورود و چالش های پیش رو
pixel