امضاء تفاهم نامه بانک دی با شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار

667

امضاء تفاهم نامه بانک دی با شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار - جهت اخذ وام بمنظور راه اندازی نیروگاه خورشیدی - 02162825000