مهندس آذری جهرمی دربرنامه خبر ساعت21(قسمت دوم)

983
گفتگوی جناب آقای مهندس آذری جهرمی معاون محترم وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در برنامه خبر ساعت 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
pixel