شفافیت آراء موجب رد صلاحیت نماینده نمی شود

70

پاسخ «امیرآبادی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به اشکالی که «مطهری»، نائب رئیس مجلس، به طرح شفافیت آرا وارد دانسته است.