شبکه آزمایشگاهی

10,165

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 1393 تاسیس شده است. آزمایشگاه های پژوهشی می توانند در این شبکه عضو شده و ارائه خدمات نمایند. همچنین دانشجویان و پژوهشگران نیز با عضویت در باشگاه مشتریان شبکه از تخفیف خدمات بهره مند خواهند شد.

pixel