تریلر رسمی از Kollector همراه Shao Kahn در MK 11

95

Kollector همراه Shao Kahn، شخصیت جدید Mortal Kombat 11

واج
واج 5 دنبال کننده