مصاحبه 4 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

12
مصاحبه 4 آقای مهندس چنگلوایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در خصوص طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام و تقدیر استاندار ایلام از موسسه جهاد نصر
pixel