درایت حدیث 03 - کتابت حدیث

68

مانعین و مجوزین کیانند؟ ادله مسخره مانعین: دلیل عقلی، دلیل نقلی ادله مجوزین: پاسخ ها به دعاوی مانعین از نظر عقل و نقل دلیلی بر حرمت یا حتی کراهت کتابت حدیث وجود ندارد. بلکه عقل و نقل کتابت را نه تنها جایز بلکه راجح می دانند. زیرا سنت و حدیث مبین آیات قرآن کریم است.