بخش چهلم:تمسک به رجزخوانی وسیله پاک کردن گناه معاویه

310

بخش چهلم : تمسک به رجز خواندن وسیله ای برای پاک کردن گناهان معاویه |چند سوال ازاسلام اموی|حجت الاسلام کاشانی...