ترسناکترین شغل جهان - دکل نوردی

609
صعود به دکلی که بیش از 1700 فوت (510 متر) ارتفاع دارد.
pixel