اشتغال خانگی با 4 تا 2 در تراش سنگ های قیمتی

4,106
1. دو میلیون بابت شهریه آموزش 2. دو ماه زمان آموزش 3. دو میلیون تجهیزات 4. دو متر فضا برای اشتغال
GoharNeshan 158 دنبال کننده
pixel