بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

452
بازدید دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
pixel