شرکت در طرح جذاب درختکاری فقط در سه دقیقه

840

183 نفر از شهرهای مختلف ایران در کمپین درخت کاری در روستای گلوزه شرکت کردند. برای شرکت در این هیجان، فقط کافی بود سه دقیقه از طریق سایت باسلام وقت گذاشت.