گفتار 71 ” باید اهمیت در نگاه تو باشد “

68
باید اهمیت در نگاه تو باشد نه آنچه که می بینی
pixel