مصاحبه با مدیرعامل #شرکت رمایه گذاری مکن مال غرب- فرهاد یاسمی - دیماه 1396

281
#کسب و کار، متوازن سازی سبد پروژه ها، تداوم سودآوری، تمرکز بر #بافت فرسوده، حفظ منافع ذینفعان از جمله اهداف #شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب است.
pixel