اولین نمایشگاه نقشه برداری

493

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی نقشه برداری در سال 1371 در دانشگاه تهران