تنها ترین نهنگ دنیا

4,135

نهنگ ها برای پیدا کردن جفت خود آواز سر می دهند. البته نه آوازی به سبک انسان ها، بلکه آوای موزونی که می تواند تا ده ها کلیومتر دورتر هم به گوش نهنگ های دیگر برسد صدای بیشتر نهنگ های باله حدود ۱۷ تا ۱۸ هرتز است، این در حالیست که نهنگی موسوم به «نهنگ ۵۲ هرتز» صدایی به مراتب بالاتر و با فرکانس ۵۲ هرتز دارد و همین امر موجب شده تا از سایر نهنگ ها جدا افتاده و قادر به برقراری ارتباط با هم نوعان خود نباشد