ششمین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی

140

▪ 25 الی 28 دی ماه 1397 ▪ تهران، بوستان گفتگو ▪ مجتمع نمایشگاهی گفتگو ▪ سالن گلستان، غرفه A19