ریشه دار کردن قلمه بر روی درخت

596
این شیوه کمک فراوانی به بهبود گیرایی قلمه در خاک میکند .
pixel