مراکش و چایی

71
برخلاف سنت ما ایرانیا که چای نباید کف داشته باشه و زشته به نظر، چای مراکشی حتما باید طوری سرو شود که کف کند. www.Respina24.ir
pixel