«شهرت و سختی های ان »

1,097

دلایل دوری چندین ساله گلنار و سینما از زبان خودش