تیزر همایش دین و زندگی کنکور دکتر سید هادی سرکشیک زاده

59

۱۱ خرداد تا ۱۰ تیر همراه با همایشهای دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده در سراسر کشور